Zhenhua Wu

Zhenhua Wu的博客

他的个人主页 

ubuntu 12.04 on Macbook Nvidia

Zhenhua Wu 2012年07月27日 星期五 18:12 | 1714次浏览 | 0条评论

Working with OS X and Emacs

Zhenhua Wu 2012年07月14日 星期六 22:23 | 1776次浏览 | 0条评论

Ubuntu 12.04 @ Macbook pro 17 3.06 2009 关于键盘灯 屏幕亮度 无法保存

Zhenhua Wu 2012年07月14日 星期六 01:02 | 5373次浏览 | 0条评论

NB的 纽约地铁 iphone 乐队……

Zhenhua Wu 2010年10月17日 星期日 15:45 | 1224次浏览 | 6条评论

雪豹 个人观后感 周卫国 2

Zhenhua Wu 2010年10月16日 星期六 13:58 | 1831次浏览 | 0条评论

雪豹 个人观后感 周卫国 1

Zhenhua Wu 2010年10月16日 星期六 13:56 | 1688次浏览 | 0条评论

完美解决firefox内存问题 (转于 forum.ubuntu.org.cn)

Zhenhua Wu 2009年11月20日 星期五 17:45 | 1854次浏览 | 0条评论

Linux Mint 7 on My HP TC 4400/4200

Zhenhua Wu 2009年11月08日 星期日 15:36 | 2041次浏览 | 2条评论

一张图片,号称“开源大餐”

Zhenhua Wu 2009年10月14日 星期三 14:21 | 1511次浏览 | 5条评论

据说 山寨版的 chrome OS

Zhenhua Wu 2009年10月07日 星期三 14:11 | 1658次浏览 | 4条评论

李开复:( 未来)浏览器将取代操作系统

Zhenhua Wu 2009年08月19日 星期三 07:56 | 1345次浏览 | 8条评论

UBUNTU+Emacs+emms-->mp3 in EMA

Zhenhua Wu 2009年08月07日 星期五 11:33 | 2243次浏览 | 4条评论

王国维做学问的三个境界的出处

Zhenhua Wu 2009年07月16日 星期四 18:04 | 1567次浏览 | 3条评论

Introducing Google Chrome OS

Zhenhua Wu 2009年07月11日 星期六 15:03 | 1275次浏览 | 0条评论

Unix40年风雨历程:革命性操作系统的过去现在与未来(转)

Zhenhua Wu 2009年07月11日 星期六 14:34 | 1272次浏览 | 2条评论

Zeuux © 2022

京ICP备05028076号